INWESTUJwZUROMINIE.pl

Gmina i Miasto Żuromin położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu żuromińskiego. Siedzibą Gminy jest miasto Żuromin (9 tysięcy mieszkańców) oddalone 150 km od Warszawy, 95 km od Olsztyna i 100 km od Torunia. Przez Gminę i Miasto Żuromin przebiegają drogi wojewódzkie nr 541 i nr 563.

Dlaczego Żuromin?

Zachęty dla inwestora

Oferta inwestycyjna obejmuje między innymi pomoc publiczną w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości

Tereny inwestycyjne

Uzbrojone tereny inwestycyjne, w tym znajdujące się w Podstrefie Żuromin należącej do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Otwarty samorząd

Aktywnie działający samorząd na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego i wzmacniania lokalnej przedsiębiorczości.

Podstrefa Żuromin

Obszar 4,72 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, należący do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Żuromin, ma prawo do korzystania z pomocy publicznej przyznawanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Wysokość pomocy publicznej:

55% dla małych przedsiębiorstw;

45% dla średnich przedsiębiorstw;

35% dla dużych przedsiębiorstw.

Kryteria dostępu

Aby korzystać z Podstrefy Żuromin, należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości minimalnej 100 000 euro przy realizacji inwestycji w sektorach: motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, elektromaszynowy, przetwórstwo spożywcze, chemia małotonażowa, biotechnologia, badawczo-rozwojowy, i nowoczesne usługi (informatyczne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe, centra telefoniczne, produkcja urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych);

poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości minimalnej 1 000 000 zł;

utworzenie 15 miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres 2 lat

WMSSE

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
www.wmsse.com.pl

Tereny podstrefy Żuromin

Żuromiński Inkubaror Przedsiębiorczości

Więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej

Regulamin

Podatki w Gminie i Mieście Żuromin

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości

od gruntów

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,03 zł od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części

mieszkalnych - 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – stanowiących rurociągi i przewody kanalizacji sanitarnej w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Scroll to top