Aneta Goliat
Drodzy Mieszkańcy Żuromina!

Trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin. Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Żuromin, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy Żuromina. Dzięki utworzeniu Budżetu Obywatelskiego, możecie Państwo zgłaszać własne propozycje zadań, czy też popierać pomysły zgłoszone przez innych. To mieszkańcy Żuromina w drodze głosowania wskażą, które zadanie powinno być zrealizowane w 2018 roku. Na III edycję Rada Miejska w Żurominie zabezpieczyła 160 000 zł, przy czym wartość jednego zadania nie może przekroczyć 120 000 zł. Pierwsze dwie edycje potwierdziły sens wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Dowodem jest duża ilość zgłaszanych projektów i wysoka frekwencja podczas głosowań. Jestem przekonana, że i tym razem Budżet Obywatelski Miasta Żuromin zaangażuje wiele różnych środowisk i pozwoli wyzwolić pokłady pozytywnej społecznej energii.

Aneta Goliat
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

Zasady

Zgłaszanie zadań

 

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żuromina.

 

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Żuromina, popierających daną propozycję.

 

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola obowiązkowe.

Weryfikacja zgłoszonych zadań

 

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzają wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

 

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji do analizy propozycji lub zawiera błędy formalne, zgłaszający zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania w ciągu 4 dni roboczych uzupełnień lub modyfikacji formularza.

 

Właściwe wydziały Urzędu Gminy i Miasta Żuromin przekazują zgłoszone zadania wraz ze swą opinią do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę odrzuconych zadań. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te zadania, które uzyskały pozytywną opinię właściwego wydziału Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

Zasady wyboru zadań

 

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Żuromin.

 

Głosowanie odbywa się: w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury lub poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

 

Głosować można na nie więcej, niż dwa zadania. W przypadku wyboru więcej niż dwóch zadań głos będzie nieważny. W przypadku, gdy ta sama osoba odda kilkakrotnie głos, wówczas głosy takie uznaje się za nieważne.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 

Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach przeznaczenia środków na budżet obywatelski.

 

W  przypadku  otrzymania  przez  co  najmniej  dwa  zadania jednakowej liczby głosów, Komisja przeprowadza publiczne losowanie.

 

Jeśli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.

Regulamin

Harmonogram

Zgłaszanie zadań

Do 01.09.2017

Weryfikacja zadań przez Komisję

Do 06.10.2017

Głosowanie

Do 27.10.2017

Ogłoszenie wyników

Do 10.11.2017

Karta do głosowania

Karta do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin na 2018 rok

Budżet Obywatelski w liczbach

Liczba dotychczasowych edycji
2
Ilość zgłoszonych zadań
19
Liczba głosów ważnych
3121
Kwota wydana na zadania
150000

I edycja

Budżet Obywatelski na 2016 rok

II edycja

Budżet Obywatelski na 2017 rok